Oddělení radiofrekvenční spektroskopie

zabýváme se aplikacemi spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) a jaderné kvadrupólové rezonance (NQR) pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury i dynamiky kondenzovaných soustav. Dosahované výsledky mají jednak praktický charakter, jednak umožňují pochopit hlubší souvislosti mezi mikrostrukturou a makroskopickými parametry studovaných objektů. Na Matematicko-fyzikální fakultě má spektroskopie NMR poměrně dlouhou tradici.

group_photo_2019

Současné projekty oddělení radiofrekvenční spektroskopie jsou soustředěny do několika výzkumných směrů.

Unikátním zaměřením je specializace na studium magnetických materiálů

  • oxidy přechodových kovů, včetně sledování intrinsických defektů, přítomných nečistot a cílených substitucí diamagnetických i paramagnetických kationtů

Oddělení dlouhodobě spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti, zejména ve Fyzikálním ústavu AV ČR, Stockholm University, AGH University of Science and Technology Krakow, Innovent Jena, University of Applied Sciences Jena, Osaka University, University Leipzig a dalšími.