Oddělení radiofrekvenční spektroskopie

Laboratoře jaderné magnetické rezonance disponují několika moderními spektrometry se zaměřeními na vysoké rozlišení v kapalinách, v pevných látkách a na širokopásmovou spektroskopii ve velkém teplotním rozsahu. Spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) je poměrně univerzální neradioaktivní metoda, která využívá magneticky aktivní atomová jádra vhodných izotopů jako lokální sondy v měřené látce. Uplatňuje se při studiu atomové, elektronové a magnetické struktury různorodých látek a materiálů.

Spektra NMR jsou citlivá především na uspořádání atomů a elektronovou strukturu v okolí rezonujících jader, a umožňují tak získat informace o struktuře na atomární úrovni. Lze sledovat také dynamické chování, např. vnitřní pohyby v molekulách nebo difúzi atomů a molekul. Vybavení dále umožňuje tomografické mikrozobrazování objektů (MRI).

group_photo_2019

Řešené projekty sledují několik výzkumných směrů. Unikátní jsou NMR studia magnetických materiálů, materiálů se sníženou dimenzí nebo látek vykazujících strukturní fázové přechody, magnetické reorientační přechody a magnetoelektrické jevy. Významnou částí aktivit je studium dynamiky a struktury organických molekul a biomolekul v roztocích, nevazebných interakcí (vodíkových vazeb) v supramolekulárních komplexech a vlivu paramagnetických iontů a stabilních radikálů na relaxační procesy. Moderním směrem výzkumu je aplikace NMR pro sledování transportně strukturních vlastností porézních materiálů.

Oddělení dlouhodobě spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti, zejména ve Fyzikálním ústavu AV ČR, Stockholm University, AGH University of Science and Technology Krakow, Innovent Jena, University of Applied Sciences Jena, Osaka University, University Leipzig a dalšími.