STRUKTURA & DYNAMIKA MODERNÍCH MATERIÁLŮ

reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21566

v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

období řešení: 1.7. 2014 - 30.9. 2015


Partner projektu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Spolufinancováno EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU
POSKYTNUTÁ PODPORA: 16 535 594 KČ


Stručný popis projektu

Cílem projektu je vybudovat špičkově vybavené konkurenceschopné centrum pro výzkum struktury a zejména dynamiky moderních bio- a nanomateriálů a komplexních biologických systémů s transdisciplinárním dosahem a rozsáhlou škálou používaných technik nukleární magnetické rezonance (NMR). Vedle strukturní charakterizace je hlavní důraz kladen na dynamické jevy, pro jejichž studium je NMR i díky své variabilitě nejefektivnější metodou. Nové centrum umožní kvalitnější vědeckou práci odborníkům z několika pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty UK, ale i partnerům z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších VaV institucí. Moderní technologie povede též ke zkvalitnění a zatraktivnění podmínek pro výzkumnou činnost studentů Univerzity Karlovy a umožní tak pražskému pracovišti konkurovat nejnovějším výzkumným centrům v ostatních regionech ČR, případně i v zahraničí, což ve svém důsledku může vést ke stabilizaci úrovně vědecko-výzkumné práce s mezioborovým dosahem v Praze a přitáhnout k ní nové talenty.

Zakoupené vybavení

1. Moderní víceúčelový spektrometr nukleární magnetické rezonance BRUKER Avance III HD

pro analýzu moderních materiálů a komplexních biologických systémů v různých formách, od kapaliny po pevnou fázi, včetně vícefázových systémů.

Hlavní technické parametry:

Výrobce: Bruker
Magnetické pole: 11,75 T
1H pracovní frekvence: 500,3 MHz
Průměr pracovní dutiny magnetu: 89 mm
Radiofrekvenční kanály: počet 4 – 19F - 1H (470 – 510 MHz), 2 x širokopásmový (6 – 365 MHz), a 2H (76,7 MHz) pro časovou stabilizaci měření. Přesná digitální generace fáze, amplitudy a frekvence radiofrekvenčních pulzů. Širokopásmový přijímací systém s kvadraturní detekcí a s ultra-vysokým dynamickým rozsahem. Zařízení pro přesnou kontrolu teploty vzorku ve velmi širokém teplotním rozsahu měření.

Ovládací software: Topspin 3.2

2. Viskozimetr s hustoměrem Anton Paar Lovis 2000 ME/DMA 4100

Výrobce: Anton Paar
Hustoměr: oscilační trubice, rozsah 0 kg/m3 – 3000 kg/m3
Viskozimetr: kapilára s padající kuličkou, rozsah 0,2 mPa.s – 160 mPa.s
Teplotní rozsah: -20 – 95 °C
Minimální velikost vzorku: 0,1 ml (viskozita), 1 ml (hustota)


PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI