Defended theses

2021 

Hana Bušková, Mgr., The presence and stability of DNA mini-hairpins
supervisor: Mgr. Václav Římal, Ph.D.

2020 

Anton Bokach, Bc., Concentration-dependent topology of telomere DNA quadruplexes
supervisor: Mgr. Václav Římal, Ph.D.

2019 

Mikuláš Peksa, Ph.D., Ordering, transport and rotational dynamics of adsorbed carbon dioxide in metal-organic framework Zn2(BDC)2(DABCO)
supervisor: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 

Ráchel Sgallová, Mgr., The thermodynamics of DNA-hairpin formation

supervisor: Mgr. Václav Římal, Ph.D.

2018

Martin Adamec, Mgr., Nuclear magnetic resonance of Pb(x)Ba(1-x)(FeNb)0.5O3 perovskites
supervisor: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

Hana Bušková, Bc., Melting of a methylated CpG-containing DNA double helix
supervisor: Mgr. Václav Římal, Ph.D.

Václav Římal, Ph.D., NMR study of oligonucleotide structures
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 

Yulia Bobrova, Bc., Fluorine nuclear relaxation times in chelates with lanthanides
supervisor: Mgr. Václav Římal

2017

Petr Křišťan, PhD., Nuclear magnetic resonance in magnetic systems
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 

Ráchel Sgallová, Bc., Study of LaCuAl3 structure by means of nuclear magnetic and quadrupole resonance
supervisor: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

2016

Ondřej Socha, Mgr., Structural properties and stability of DNA hairpins characterized by NMR spectroscopy
supervisor: Mgr. Václav Římal

Martin Adamec, Bc., Nuclear magnetic resonance study of multiferroic perovskites
supervisor: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 

2015

Richard Řezníček, PhD., Hyperfine interactions and electronic structure of magnetite
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2014

Ondřej Socha, Bc., Nuclear magnetic resonance study of local changes in DNA double-helix stability induced by cytosine methylation
supervisor: Mgr. Václav Římal

2013

Miloslav Drobny, Mgr., MR spektroskopie srdce in vivo
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.

Petr Dvořák, Mgr., Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací
supervisor: doc. RNDr. Jan Lang, PhD.

Petr Šedivý, Mgr., MR spektroskopie pacientů s diabetem mellitus
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Karel Kouřil, PhD., Local structure of hexagonal ferrites studied by NMR
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Maria Šoltésová, PhD., Fast Dynamic Processes in Solution Studied by NMR Spectroscopy
supervisor: doc. RNDr. Jan Lang, PhD.

2011

Mikuláš Peksa, Mgr., Studium transportu látek v pórovitých materiálech metodou PFG NMR
supervisor: doc. RNDr. Jan Lang, PhD.

Kateřina Cvešperová,Mgr.,Hyperjemné interakce v hexagonálních feritech
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Petr Dvořák, Bc.,Studium spin-mřížkové a spin-spinové relaxace NMR jader 1H ve vodě
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.

Jan Matoušek,Bc., Spin-mřížková a spin-spinová relaxace NMR jader 1H v deuterovaném etanolu a butanolu dotovaném TEMPO radikálem
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.

Petr Křišťan,Mgr.,Hyperjemné interakce v magnetitu a maghemitu
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Petr Schimm,Bc.,Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2010

Karel Bernášek, Ing., Částečná orientace molekul kreatinu ve svalu: in vitro model
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
pozn. práce řešena v rámci mezifakultní spolupráce s FBMI ČVUT Praha.

Vojtěch Chlan, PhD, Hyperfine interactions in ferrites with spinel structure
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Ondřej Hondlík, Ing., Studium magnetických částic oxidů železa metodami jaderné magnetické rezonance
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
pozn. práce řešena v rámci mezifakultní spolupráce s FBMI ČVUT Praha.

Richard Řezníček, Mgr, Influence of cationic substitution on hyperfine interactions in magnetite
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2009

Kateřina Cvešperová, Bc., Metody zpracování NMR signálu spinových ech
supervisor: RNDr. Zdeněk Tošner, PhD., PřF UK

Petr Křišťan, Bc., Jaderná magnetická rezonance ve vzorcích s magnetickými částicemi
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Mikuláš Peksa, Bc, Studium transportních a separačních vlastností porézních materiálů
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.

Vojta Molda, Bc, Univerzální USB modul pro sběr dat a řízení fyzikálního experimentu
supervisor: Ing. Miloš Pfeffer, CSc.

Eva Sedláčková, Ing., Studium vlivu dvojmocných kationtů na lokální stabilitu DNA...
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
pozn. práce řešena v rámci mezifakultní spolupráce s FBMI CVUT Praha.

Mária Šoltésová, Mgr, Experimental investigation of selected supramolecular systems by NMR spectroscopy
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.

Václav Římal
, Mgr, NMR studium lokální strukturní stability v molekule DNA
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Vít Procházka, PhD, Study of cobaltites and manganites by NMR and EXAFS
supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. Czeslaw Kapusta, Krakow

2008

Antonín Škoch, Bc, Měření příčné relaxaxace metodami spinového echa
supervisor: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.

Richard Řezníček, Bc, Spektra jaderné magnetické rezonance magnetitu se substitucí zinku
supervisor: Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
pozn.: Práce obdžela cenu děkana MFF UK

Ondřej Novák, Bc., NMR relaxace jader 1H v glycerolu
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.

2007

Damian Rybicky,Ph.D., Nuclear Magnetic Resonance Study of Selected Ruddlesden-Popper Manganites
supervisor: Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. Czeslaw Kapusta (Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology), česko-polská doktorantura

Mária Šoltésová, Bc, Studium vodíkových vazeb v roztoku ethanolu pomocí NMR relaxací
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
pozn.: práce obdržela cenu děkana MFF UK

Václav Římal, Bc, Sledování teplotně indukovaného rozpadu dvojšroubovice DNA ....
supervisor: Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

Marián Grocký, Mgr, Měření 13C NMR relaxací karbonylových skupin v proteinech
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Biofyzika a chemická fyzika

Lenka Minářová, Mgr, Experimentální studium vodíkových vazeb
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Biofyzika a chemická fyzika

2006

Ladislav Benda, Mgr, Výpočetní studium struktury a vlastností klastrů ethanolu
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Biofyzika a chemická fyzika

Elena Gamaliy, PhD, Hyperfine Interactions in Magnetic Iron Oxides with Nonmagnetic Substitutions
supervisor: Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
field of study: fyzika kondenzovaných látek a materiál. výzkum

Jaroslava Černá, PhD, NMR Imaging - demostrace základních principů
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
field of study: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

2005

Karel Kouřil, Mgr, Studium teplotní závislosti hyperjemného pole v YIG metodou NMR
supervisor: Mgr. Jaroslav Kohout, PhD
field of study: Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek

Kateřina Šetková, Mgr., Studium dynamiky makrocyklických inkluzních komplexů
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Biofyzika a chemická fyzika

2004

Pavel Srb, Mgr, Studium dynamického chování proteinů Mason-Pfizerova opičího viru
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Biofyzika a chemická fyzika

Vojtěch Chlan, Mgr, Studium hyperjemných interakcí v magnetických granátech yttria, lutecia metodou NMR a NQR
supervisor: Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
field of study: Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek

Jan Labuta, Mgr, Studium fázového přechodu v polymerních roztocích metodami NMR spektroskopie
Katedra makromolekulární fyziky supervisor: RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
field of study: Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek

Veronika Deckerová, Bc, Studium dynamického chování kalix[4]arenu pomocí NMR spektroskopie
supervisor: RNDr. Jan Lang, PhD.
field of study: Fyzika v medicíně

2003

Vít Procházka, Mgr, Studium hyperjemných interakcí v GdIG metodou NMR
supervisor: Doc. Mgr. Jaroslav Kohout, PhD.
field of study: fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek

2002

Alexej Shnezko, PhD, Temperanture dependence of hyperfine field on 57Fe nuclei in yttrium iron garnets with nonmagnetic substitutions
supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
field of study: fyzika kondenzovaných látek a materiál. výzkum